Αφορά τη συστηματική θεραπευτική διαδικασία μεταξύ του θεραπευτή και μιας οικογένειας (όλα ή κάποια από τα μέλη της παρόντα), που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν. Μέσα στο σύγχρονο τρόπο ζωής συχνά δημιουργείται χάσμα στην επικοινωνία των μελών της οικογένειας και ρήξη των μεταξύ τους σχέσεων, ιδιαίτερα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Μέσα από το πρίσμα της συστημικής οικογενειακής θεραπείας τα μέλη της οικογένειας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα και να κατανοήσουν τις διαφορετικές οπτικές των άλλων μελών, να εξηγήσουν τη δική τους στάση και συμπεριφορά και να αναζητήσουν από κοινού περισσότερο λειτουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους συνύπαρξης.